top of page
8064793d-d966-4c2e-8d02-f3e2afa1ac1b.jpg

Les Nereides Paris-Telford Plaza 

​經典灰綠配搭上原木傢俱 加上古銅金屬點綴 突晪浪漫的法國情懷

fea21532-663d-4803-9092-819626527462.jpg
e7bc758b-5e41-4d7e-83df-86b4ba8f6e2f.jpg
1ca9d2dd-ed06-48d7-ac9e-d7efe903da91.jpg
cacbcf00-113e-4798-a4f8-d89ebb4bab2d.jpg
8064793d-d966-4c2e-8d02-f3e2afa1ac1b.jpg
4ab3d4ed-c780-4ae2-9880-dfb8cc0d8284.jpg
99a178c3-417e-404d-bf8a-4473a854c4d1.jpg
bottom of page